Ласкаво просимо до нашого садка!

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут Генічеського ЗДО ясла-садок №17 "Теремок"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІІІ сесії VІІІ скликання    Генічеської міської ради  18 січня 2021 року № 139

СТАТУТ

Генічеського закладу

дошкільної освіти ясла-садок №17 «Теремок»

Генічеської міської ради 

(нова редакція)

 І. Загальні положення

         1.1. Ці зміни є новою редакцією статуту Генічеського закладу дошкільної освіти ясла-садок №17 «Теремок» Генічеської міської ради, який зареєстровано в Генічеській районній державній адміністрації 23.12.2015 року, реєстраційний номер 14871050006000891, ідентифікаційний код закладу освіти: 24953897.

         1.2. Генічеський заклад дошкільної освіти ясла-садок №17 «Теремок» Генічеської міської ради (далі – заклад освіти) заснований на комунальній формі власності.

        1.3. Юридична адреса закладу освіти: вул. Братів Коваленків, буд. 65, місто Генічеськ, Генічеський район, Херсонська область, 75500.

                 Місце знаходження закладу освіти: вул. Братів Коваленків, буд. 65, місто Генічеськ, Генічеський район, Херсонська область, 75500.

        1.4. Організаційно-правова форма – Комунальний заклад

        1.5. Повне найменування:

 Назва - Генічеський заклад дошкільної освіти ясла-садок №17 «Теремок» Генічеської міської ради

                Скорочене найменування:

 Назва – Генічеський ЗДО №17 «Теремок» Генічеської МР

          1.6. Заклад освіти  діє  на підставі  статуту,  який затверджується

 засновником. 

          1.7. Засновником закладу є Генічеська міська рада.

 Заклад освіти є підзвітним та підконтрольним Генічеській міській раді та підпорядкованим і підзвітним Відділу освіти Генічеської міської ради.

 1.8. Заклад освіти є юридичною особою та наділена усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, реєстраційні та інші рахунки  в органах Державної казначейської служби України, має печатку, штамп і бланки з відповідною назвою.

 Заклад освіти є неприбуткова бюджетна установа.     

     1.9. Головною метою закладу освіти   є забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

    1.10. Головними завданнями закладу освіти є:

 - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

 - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 -  формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 - здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

 1.11.  Заклад освіти в   своїй   діяльності   керується Конституцією України,  Законами  України  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Генічеської міської ради, виконавчого комітету Генічеської міської ради, розпорядженнями Генічеського міського голови, наказами Відділу освіти Генічеської міської ради,  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

          1.12. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах автономії, визначеної  Законом України «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами  та цим Статутом.

          1.13. Повноваження  закладу освіти:

 - задоволення потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

 - забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

 - створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей,  умов для фізичного розвитку та зміцнення їх  здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

 - формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

 - сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

 - здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю;

 - є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

 - планування своєїості та формування стратегії розвитку закладу;

 

 - формування освітньої програми закладу;

 - забезпечення добору та розстановки кадрів;

 - відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

 - додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

 - здійснює інші повноваження відповідно до Статуту закладу дошкільної освіти.

 1.14. Діяльність закладу освіти будується на принципах:

 - доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

 - рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

 - єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

 - єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти;

 - наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

 - світський характер дошкільної освіти;

 - особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

 - демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

 - відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку;

 - інші принципи, визначені Законом України "Про освіту".

 1.15. Мова освітнього процесу у закладі дошкільної освіти визначається згідно з чинним законодавством.

 ІІ. Комплектування закладу освіти

 2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 129 місць (8 груп) згідно з проектними потужностями.

 2.2. У закладі освіти функціонують вісім груп.

 2.3. За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, дитина може перебувати у закладі освіти короткотривало (неповний день).

  2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, 

санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у закладах 
 дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

 Наповнюваність груп становить:

 - для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

 - для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

 - різновікові - до 15 осіб;

 - з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;

 - в оздоровчий період - до 15 осіб;

 - в логопедичних групах – до 12 осіб;

 - в групах для дітей, які знаходяться під соціальним педагогічним патронатом – до 10 осіб;

 - в інклюзивних групах – до 15 осіб, та не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю.

 2.5. Прийом   дітей   до   закладу дошкільної освіти здійснюється  директором протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або   осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.  Під час прийому дітей до закладу освіти директор зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють зі Статутом закладу освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 2.6. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку   утворюються інклюзивні або спеціальні групи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Рішення про створення інклюзивної групи у закладі дошкільної освіти комунальної форми власності приймається органом управління освітою.

    2.7. Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти визначається Положенням про заклад дошкільної освіти.

       2.8. Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, 

формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого
періоду (серпень).

      2.9. За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному

 закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, 
карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків
  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

          2.10. Відрахування дитини  з    закладу освіти  може здійснюватись: 

     - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

     - на підставі  медичного висновку про стан здоров'я дитини,  що виключає 

 можливість  її  подальшого  перебування  у   дошкільному навчальному  закладі
даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити  рекомендації щодо
типу дошкільного навчального закладу, в якому  доцільне подальше перебування
дитини;

     - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, 

плати за харчування дитини протягом двох місяців. 

      Адміністрація  закладу  освіти   зобов'язана письмово із зазначенням причин 

повідомити батьків або осіб, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не 
менш як за 10 календарних днів. 

        2.11. Заклад освіти  здійснює соціально-педагогічний  патронат  сім'ї  з метою

 забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,
  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не
відвідують  закладів дошкільної освіти,   та   надання   консультаційної допомоги
сім'ї.

        2.12. Діти,  які  перебувають у закладі освіти короткотривало чи під соціально-

педагогічним патронатом,  беруться на облік у закладі. 

  ІІІ. Режим роботи закладу освіти

              3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем

 протягом  10,5 годин щоденно. Вихідні дні субота, неділя, святкові.

              3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти – 7.00-17.30.

  IV. Організація освітнього процесу

              4.1. Навчальний  рік   у   закладі дошкільної освіти починається 1 вересня 

і закінчується 31 травня наступного року,  а оздоровчий період - 1 червня по 31
серпня.

       4.2. Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

       4.3. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується керівником закладу.

              4.4. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу 

дошкільної освіти та затверджується його керівником.

       4.5. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

       4.6. Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами.

 Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

 4.7. Освітня програма має містити:

 -      загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

 -      перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

 -      форми організації освітнього процесу;

 -      опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

 -      інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

 4.8. Зміст освітньої програми повинен передбачати:

 -      формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 -      виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 -      утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

 -      розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 4.9. Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 4.10. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

 4.11. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 V. Управління закладом дошкільної освіти

  5.1. Управління закладом освіти здійснюють:

 -       засновник  або уповноважений ним орган;

 -       керівник закладу освіти;

 -       педагогічна рада;

 -       вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

     5.2. Права та обов’язки засновника  закладу освіти визначаються чинними  актами законодавства України.

 5.3. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор, який

 призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

         На  посаду  директора закладу освіти призначається  особа,  яка є 

громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче 
освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у
сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності, 
та  стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків

5.4. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами закладу. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники
закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу
дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які
провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
 На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських 
об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх
замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
 Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада
обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
 Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:
 -  схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання 
Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання
і навчання дітей у кожній віковій групі;
 -  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема
систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 -  розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 -  визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
-  затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 -  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 
творчої ініціативи;
 -  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 -  заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 -  розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та
інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими
закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку
освіти;
 -  визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
 -  ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників
освітнього процесу;
 -  розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього 
процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 -  має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення 
громадської акредитації закладу;
 -  розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до 
її повноважень.
 -  Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
  5.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
 -  органи самоврядування працівників закладу освіти;
 -  органи батьківського самоврядування;
 -  інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні
збори колективу закладу дошкільної освіти.Загальні збори  заслуховують звіти керівника закладу
дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-
господарської діяльності закладу дошкільної освіти.
 
Новини та статті